Portfolio

In 2013 heeft Q-Park zich op drie thema's gericht voor de vastgoedportfolio:

Uitbreiding portfolio

Q-Park heeft de portfolio uitgebreid met nieuwe huur- en beheerovereenkomsten op strategisch aantrekkelijke locaties. Uitbreiding vindt plaats in de clusters waar wij al actief zijn, zodat wij optimaal profiteren van schaalvoordelen. Primair zijn dit langjarige contracten op multifunctionele binnenstedelijke locaties. De focus lag in 2013 op huur- en beheerovereenkomsten omdat deze minder kapitaalintensief zijn dan eigendomslocaties. Om de Q-Park kwaliteit te kunnen blijven bieden richtten wij ons nadrukkelijk op langjarige posities.

Portfolio-optimalisatie

In 2013 heeft Q-Park haar eerder ingezette beleid om niet-strategische locaties te verkopen, voortgezet. Onder andere is het eigendom en de exploitatie van Q-Park Newcastle Airport verkocht. We zijn actief geweest in het afstoten van minder passende parkeerfaciliteiten. Daarnaast zijn enkele non-parking eigendommen verkocht waaronder kantoren en een hotel. Ook is een non-core parkeereigendom verkocht dat wij niet exploiteerden.

Optimalisatie liquiditeit

Tien eigendomsposities zijn door middel van verscheidene sale-and-leaseback transacties omgezet in langjarige huurposities. De verkoopopbrengsten hebben wij aangewend om te voldoen aan overige investeringsverplichten en voor schuldreductie. Q-Park blijft de locaties exploiteren. In totaal is – inclusief de verkoop van niet-strategische locaties – vastgoed gedesïnvesteerd ter waarde van EUR 137,5 miljoen.

Acquisities

Er is op dit moment te veel commercieel vastgoed op de markt. Q-Park is minder betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe garages, bovendien wordt er ook minder gebouwd. Wij nemen onze investeringsbeslissingen met nog meer zorgvuldigheid, locatie is daarin de cruciale factor. Bestaande projecten kunnen beter dan nieuwe op hun waarde worden beoordeeld aan de hand van eerder gerealiseerde omzet en aantrekkingskracht. In verband met dit lagere risicoprofiel legt Q-Park meer en meer de nadruk op verwerving van bestaande projecten met bewezen omzet. We focussen op hergebruik en renovatie van deze bestaande garages, die we overnemen en die we succesvoller maken door de kwaliteit te verbeteren. Dit doen we waar mogelijk ook met onze bestaande garages. Een recent voorbeeld is Q-Park de Kolk in Amsterdam, waar meer parkeergemak is gecombineerd met slimme duurzame oplossingen, onder andere in de verlichting.

Onze zorgvuldige besluitvorming op het gebied van acquisities wordt ondersteund door het dit jaar vernieuwde exposé-systeem, dat inmiddels door de externe accountant is getoetst.