Risicomanagement

Weloverwogen risico’s nemen hoort bij het creëren van waarde. Q-Park maakt strategische, operationele en financiële risico’s beheersbaar door risico’s en opbrengsten zorgvuldig tegen elkaar af te wegen.

Strategische risico's

Q-Park onderbouwt het beleid voor de korte en middellange termijn door sensitiviteitsanalyses met financiële parameters. Beslissingen om al dan niet te investeren in parkeerfacilitei­ten worden zorgvuldig gemaakt op basis van het exposé- en referentiemodel. De portfoliostrategie waarborgt spreiding van risico's.

Politieke risico's

Onzekerheid over de politieke besluitvorming rond parkeer­regulering vormt een van de grootste risico's voor Q-Park. De landelijke en lokale politiek kan immers - onder druk van publiek of middenstand of door veranderde samenstelling na verkiezingen - besluiten tot voor ons ongunstige maatregelen. Q-Park verkleint de kans op ongewenste maatregelen door nauw samen te werken met overheden en daarbij de maat­schappelijke relevantie van gereguleerd parkeren te bena­drukken.

Economische risico's

Veranderingen in het economische klimaat hebben hun weer­slag op Q-Park. We verkleinen dit risico door de geografi­sche spreiding van de portfolio en door het volgen van en inspelen op de ontwikkelingen.

Reputatierisico's

Q-Park hecht veel belang aan de eigen reputatie. Om te voor­komen dat die schade oploopt zijn in het publiciteitsbeleid uitgangspunten en verantwoordelijkheden vastgelegd, zowel voor eigen communicatie als voor reacties op berichtgeving van anderen. Het bedrijfsnoodplan voorziet in interne en externe procedures voor crisismanagement en -communicatie met een enkelvoudig woordvoerderschap.

Integriteitsrisico's

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen. Q-Park borgt de integriteit van bestuur en medewerkers door de Nederlandse Corporate Governance code en de ethische code toe te passen en na te leven. Alle belangrijke besluiten worden door ten minste twee bestuur­ders genomen (vier-ogen principe). Zo zijn de toezicht- en bedrijfsprocessen consequent verankerd.

Financiële risico's

Financieringsrisico's

Q-Park zorgt voor een voldoende financiële buffer om niet te afhankelijk te zijn van externe financiers. Een positieve operationele kasstroom en een lange looptijd van leningen zijn hiervoor van groot belang. Diverse financieringsstrategieën spreiden de afhankelijkheid van kapitaalverschaffers.

Rente- en valutarisico’s

Voor het afdekken van renterisico’s worden rentederiva­ten afgesloten voor meer dan driekwart van de schuld. Q-Park dekt valutarisico’s van investeringen in andere valuta dan de euro niet meer af, maar informeert aandeelhou­ders per kwartaal over de blootstelling aan valutarisico’s zodat zij die eventueel zelf kunnen afdekken.

Waarderingsrisico's

Om een verkeerde schatting van de waarde te voorkomen laat Q-Park het vastgoed eenmaal per jaar taxeren door een onafhankelijke externe taxateur, op basis van kasstroom­prog­noses (discounted cashflow). Voor deze taxatie wordt eens per zes jaar een aanbesteding uitgeschreven. In 2011 heeft Q-Park taxateur DTZ aangesteld.

Belastingrisico’s

Q-Park besteedt veel aandacht aan het beheersen van belas­ting­risico’s door het gebruik van het tax control frame­work voor elk land. Verder blijft Q-Park kennis over juridische, fiscale en fondsstructuren, compliance en belastingfaciliteiten verzamelen en actualiseren.

Operationele risico's 

Exploitatierisico's

Q-Park verkleint de kans op ongewenste bedrijfsonderbrekin­gen door preventief onderhoud, doelgerichte investeringen, het up-to-date houden van systemen en deze uitbreiden met adequate internationale leverancierscontracten (IP infrastructuur, applicatiebeheer, PMS). Het ICT-beleid biedt waarborgen voor betrouwbare aanlevering van informatie. Continuïteit van de informatievoorziening wordt gerealiseerd door onder meer back-up- & herstelprocedures en een extern rekencentrum. Q-Park rapporteert en communiceert over deze processen en evalueert ze regelmatig.

Veiligheidsrisico’s

De bedrijfsprocessen voorzien in informatie over waarschu­wings­tekens, preventief handelen en het beheersen van nood­situaties, onder het motto ‘veiligheid voor alles’. De veiligheid en beveiliging worden door uitgebreide procedures ge­ga­randeerd. Dagelijks operationeel toezicht zorgt ervoor dat risico's op tijd worden herkend en ondervangen.

Afhankelijkheidsrisico’s

Afhankelijkheid van leveranciers is vooral risicovol bij de par­keer­management­systemen, ICT-beheer en infrastructuur. Daarom heeft Q-Park gekozen voor verschillende systemen van onafhankelijke leveranciers. Wel worden systemen lokaal en regionaal geclusterd voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Aansprakelijkheidsrisico's

Q-Park voorkomt aansprakelijkheidsproblemen door mid­del van kennisoverdracht en door procedures na te leven ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van medewerkers en klanten, en voor waardebehoud van eigendom. Het assurantiebeleid dekt de risico's af. Door dat beleid centraal te voeren vermijdt Q-Park te lage afdekking van aansprakelijkheidsrisico's.

Risico inventarisaties

Q-Park besteedt veel aandacht aan Enterprise Risk Management (ERM) als totaalpakket. Beheersing van de volgende vijf risico’s heeft de hoogste prioriteit:

In 2013 heeft Q-Park de bijbehorende beheersings­maatregelen vastgesteld, actieplannen gemaakt en uitgevoerd.

Risicomanagement steviger belegd

De CFO is vanaf 2013 verantwoordelijk voor risicomanagement, waarmee het nu goed is verankerd in de Raad van Bestuur. Daarnaast is in 2013 een investeringscomité ingesteld, dat de investeringsvoorstellen uit de clusters controleert op compleetheid en vaststelt of ze voldoen aan richtlijnen. Als een voorstel conform de regels is gaat het naar de Raad van Bestuur, inclusief een advies van het comité. De directeur Business Development is voorzitter van het investeringscomité aangevuld met leden uit de disciplines business controlling, business intelligence en vastgoed. Ook de CEO is lid van het investeringscomité.