Nieuwe fase

2013 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van Q-Park.

In een goede dialoog met onze aandeelhouders hebben we de houdbaarheid voor de langere termijn van de hybride structuur van onze onderneming beoordeeld. Het parkeerbedrijf (Opco) en het vastgoedbedrijf (Propco) hebben ieder hun eigen activiteiten en verdienmodel.

Het blijkt wenselijk de kapitaalmarkt en onze andere belanghebbenden meer transparantie te bieden over de waardecreatie van onze activiteiten. Daarom is besloten tot een interne splitsing van Opco en Propco met aparte businessmodellen. Dit schept meer duidelijkheid over posities, activiteiten, investeringen en het verwachte rendement daarop van de twee divisies.

Tot eind 2016 blijven beide activiteiten onder gezamenlijke besturing en aandeelhouders. Afhankelijk van de ontwikkelingen besluiten de aandeelhouders dan of het wenselijk en mogelijk is als twee afzonderlijke bedrijven verder te gaan.

Omzetontwikkeling

De effecten van de economische recessie zijn in 2013 voor het eerst ook zichtbaar in de resultaten van Q-Park. De omzet uit parkeergelden stond onder druk en groeide minder dan gebudgetteerd. Ten opzichte van 2012 is de omzet nagenoeg gelijk gebleven, gecorrigeerd voor valuta effecten is deze gestegen met 1,2%.

Q-Park is niet meegegaan in de prijzenoorlog die is ontstaan in de parkeermarkt. Wij blijven vasthouden aan onze kwaliteit en vragen een verantwoorde vergoeding voor de diensten die wij leveren. Prijs en beschikbaarheid kunnen het gedrag van parkeerders beïnvloeden. Dat is onze visie en daarover gaan wij het gesprek aan met gemeentes en andere opdrachtgevers. Ons doel is hen te helpen de stad bereikbaar en leefbaar te houden. Met onze slimme informatie- en reserveringssystemen kunnen wij daar een rol in spelen.

Vastgoedontwikkeling

Zoals gebruikelijk bij een economische neergang treedt er in de vastgoedmarkt een naijleffect op. Het aanbod aan interessante nieuwe beleggingsobjecten, bijvoorbeeld in de buurt van winkelcentra, was mager. Q-Park blijft het portfolio concentreren op multifunctionele binnensteden waar wonen, winkelen, werken en recreëren mensen blijven trekken.

We hebben ons portfolio met nieuwe en bestaande locaties scherper geanalyseerd en oude investeringsbesluiten heroverwogen. Er is veel energie gestopt in het heronderhandelen of beëindigen van parkeerfaciliteiten met een negatieve marge. Er zijn dan ook meerdere contracten beëindigd en enkele contracten onder gunstigere voorwaarden afgesloten.

Ons divestmentprogramma is volgens plan verlopen. Er is veel belangstelling van institutionele beleggers en particuliere fondsen voor onze solide beleggingscategorie.

We concentreren ons op bestaande goed renderende parkeerfaciliteiten die we volgens de Q-Park kwaliteits­standaard renoveren en verbeteren. Dat biedt ons ook kansen om duurzame aanpassingen te doen volgens de BREEAM In Use standaard, waarvan wij de voortrekker zijn in onze sector.

Efficiëntie

Om het rendement van onze activiteiten op peil te houden en te verbeteren, werken we onverminderd aan verdere verbetering van de efficiëntie van onze operationele activiteiten. Leren van elkaar is daarbij onze kracht. We zijn tevreden over het tempo en het resultaat van deze operationele aanpassingen en de besparingen die daaruit voortvloeien, ruim EUR 5 miljoen.

Innovatie

Een zeer belangrijke ontwikkeling die in 2013 verder gestalte kreeg, is de invoering van het nieuwe betalingssysteem dat automatisch betalen met de bankpas via identificatie bij de slagboom mogelijk maakt. Onze klanten bieden we hiermee veel gemak en comfort. Voor Q-Park is het voordeel vooral financieel en operationeel: de kasstroom verbetert, er zijn minder fysieke handelingen nodig om betaalautomaten te legen en geld af te storten. Dit is ook veiliger voor medewerkers. Door onze economy of scale hebben we goede contracten kunnen sluiten met Europese leveranciers van betaalautomaten voor dit systeem.

Financiële ontwikkelingen

Het financiële jaar 2013 kent voor Q-Park twee aspecten: enerzijds tevredenheid over de stabiliteit van de operationele resultaten en de geslaagde herfinanciering ter grootte van EUR 300 miljoen, anderzijds het bijstellen van de waarde van vastgoedbeleggingen met EUR -292 miljoen.

De 'like for like' groei van onze parkeeropbrengsten bedroeg 2,6% bij een gewogen gemiddelde inflatie van 1,6%.

De relevante bankratio's bleven prima binnen de met de banken overeengekomen convenanten:

Organisatie

We hebben de afgelopen jaren samen grote stappen gemaakt in de ontwikkeling van de Europese strategie. We hebben de 10 landspecifieke operationele bedrijven ingedeeld in 4 clusters; Nederland, Duitsland en België (Mid); Groot-Brittannië en Ierland (West); Frankrijk (Zuid); en Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland (Noord). We hebben ook een European Management Team ingericht.

De heer Rob Vroom is per 1 juli aangesteld als interim CFO.

Opco-Propco

De interne Opco-Propco splitsing biedt veel mogelijkheden voor de toekomst. Voor het vastgoedbedrijf zijn er veel meer acquisitie opties door uitbreiding in landen en andere stedelijke gebieden. Voor het parkeerbedrijf zijn er groeimogelijkheden in uitbreiding van parkeerdienstverlening en innovatieve parkeeroplossingen, en rendements­verbeteringen door schaalvoordelen.

Nieuw leiderschap

Q-Park sluit het jaar met een positief operationeel resultaat af en legt hiermee een goede basis voor de komende jaren. Q-Park is goed gefinancierd en loopt voorop in innovatie en duurzaamheid. We hebben in 2013 aangekondigd dat de CEO Ward Vleugels in 2014 afscheid neemt van een bedrijf dat met vertrouwen een nieuwe fase ingaat.

Onze kwaliteitsfilosofie staat recht overeind, we hebben de juiste mensen in huis om deze waar te maken en de beste locaties. Dit biedt alle kansen om de groei met kracht door te zetten voor een succesvolle toekomst. Wij danken iedereen die ons in het afgelopen jaar vertrouwen heeft gegeven en heeft bijgedragen aan waar Q-Park nu staat.

Raad van bestuur. Van links naar rechts; Theo Thuis, Ward Vleugels, Rob Vroom.

Raad van bestuur

Ward Vleugels - CEO

Theo Thuis - COO

Rob Vroom - CFO

Maastricht, vrijdag 21 maart 2014