Verantwoord Parkeren

Quintessence is de basis

Onze visie is dat gereguleerd parkeren het antwoord biedt op de vijf stedelijke uitdagingen: mobiliteit, faciliteit, maatschappij, economie en milieu. Met een selectief mediaoffensief wil Q-Park kennis over dit onderwerp delen en de houding tegenover gereguleerd parkeren verbeteren. De publicatie ‘Quintessence – De logica van betaald parkeren’ staat hierbij centraal. Ook in ons mvo-verslag Verantwoord Parkeren 2013 komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde.

Hoofdpunten verantwoord ondernemen in 2013

Onze maatschappelijke verantwoord ondernemen (mvo) doelstellingen tot 2017 hebben we niet in absolute getallen maar in percentages vastgelegd. Dit zorgt ervoor dat we per land kunnen zien in hoeverre zij bijdragen aan het behalen van de diverse doelstellingen. Voor sommige van de door ons gehanteerde prestatieindicatoren zijn de doelstellingen redelijk haalbaar, maar we hebben ook indicatoren waarvoor de doelstellingen ambitieus zijn. Het wel of niet afdoende bijdragen aan de ambitieuze doelstellingen telt dan ook zwaarder mee in de beoordeling van het management van een land.

Die beoordeling geeft weer hoe er binnen Q-Park wordt ingespeeld op het belang van mvo, en is daarom gevat in een remuneratieaanpassing. Vanaf 2013 is de bonusstructuur van managing directors gekoppeld aan hun verantwoordings­prestatie. Een substantieel deel van de bonus, 20%, heeft betrekking op het mvo-resultaat.

We zijn er trots op dat we opnieuw gestegen zijn in de Transparantie Benchmark van het ministerie van Economische Zaken. We nemen nu positie 45 in.

In 2013 hebben we een materialiteitsmatrix gemaakt. Dit is een overzicht van verantwoordingsonderwerpen die wij en onze belanghebbenden het meest materieel vinden voor onze onderneming.

Over 2012 hebben we gerapporteerd conform het Global Reporting Initiative (GRI) 3.0. Over 2013 maken we de stap naar GRI 4. Dit betekent dat we meer focus moeten leggen op thema’s die materieel (relevant) zijn voor onze organisatie. Het mvo-verslag moet daarvan een weerspiegeling zijn. Eventuele niet-materiële informatie vervalt, zodat de lezer een helder beeld krijgt van onze mvo-doelen en -strategie.

Milieuzorg

Milieuzorg is deels een wettelijke verplichting, maar Q-Park ziet de zorg voor het milieu ook als materieel onderdeel van haar mvo-beleid. Zo heeft Q-Park Nederland twee jaar geleden een begin gemaakt met het opstellen van een Bedrijfsmilieuplan, gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn. In 2012 is de ISO 14001 certificering behaald.

Enkele materiële aspecten binnen milieuzorg waarover wij rapporteren:

Er zijn ook milieu-aspecten waarover wij niet rapporteren maar die wel exemplarisch zijn voor onze zorg voor het milieu. Denk hierbij aan het installeren van olie- en benzineafscheiders, gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en zorgen voor de juiste opslag van milieubelastende producten.

Q-Park heeft haar (maatschappelijke) plicht voor een goed mvo-beleid geborgd en meer dan dat. Bij de ontwikkeling van de criteria voor de certificering voor een BREEAM-label voor bestaande parkeerfaciliteiten was Q-Park actief betrokken en is veel van onze kennis overgenomen en gewaardeerd.