23 Personeelsgegevens

Personeelsleden en pensioenregelingen

Ultimo 2013 waren 2.593 personeelsleden (2.218 voltijdsmedewerkers) in dienst (2012: 2.543 personeelsleden en 2.205 voltijdsmedewerkers), waarvan 2.107 personeelsleden (1.791 voltijdsmedewerkers) in het buitenland werkzaam zijn (2012: 2.047 personeelsleden en 1.772 voltijdsmedewerkers). Onder de sociale lasten is een bedrag van EUR 4,1 miljoen aan pensioenlasten opgenomen (2012: EUR 4,3 miljoen).

Binnen de groep is er sprake van verschillende pensioenregelingen in overeenstemming met de lokale condities en praktijken in de landen waar zij actief zijn. De regelingen bestaan uit beschikbare premiesystemen. Deze regelingen worden gefinancierd door middel van premiebetalingen aan verzekeringsmaatschappijen. Premieverplichtingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment waarop de verplichting ontstaat.

Bezoldiging bestuurders, voormalig bestuurders en commissarissen van Q-Park NV

De leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen bezitten geen aandelen of opties op aandelen van Q-Park NV.

De vennootschap heeft geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

De totale beloning voor de bestuurders en voormalig bestuurders bedroeg per saldo EUR 678.000 (2012: EUR 1.648.000). In deze totale beloning zijn reguliere beloningen begrepen ter hoogte van EUR 838.000 (2012: EUR 918.000), pensioenlasten ter hoogte van EUR 154.000 (2012: EUR 191.000), reserveringen voor korte termijn bonussen ter hoogte van EUR 149.000 (2012: EUR 32.000) en incidentele lasten in verband met vaststellingsoverkomsten van bestuurders ter hoogte van EUR 575.000 (2012: EUR 399.000). In het verslagjaar is aanvullend een vrijval van opgebouwde lange termijn bonussen verwerkt ter grootte van EUR 1.108.000 (2012: EUR 0,0).

In deze totale beloning is, in overeenstemming met de 'Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013', over 2013 tevens een eenmalige crisisheffing over hoge inkomens gereserveerd ter hoogte van EUR 47.000 (2012: EUR 73.000).

De vijf commissarissen ontvingen een beloning van in totaal EUR 150.000 (2012: EUR 150.000).